Адамның мекен-жайын анықтау мүмкін болмаса  

Адамның мекен-жайын анықтау мүмкін болмаса

Рекеттері.

@@Қылмыстық іс жүргізу заңының едәуір бұзылуы.

@@Айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы.

@@Сотталушының бұл әрекетті жасағандығы.

@@Сотталушыға жаза тағайындалатындығы.

@@Сот тергеуінің біржақтылыгы және толық еместігі.

~~Судья кімдердің келісімінсіз қамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауалқа тартылмайды:

@@ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз.

@@Кінәсін мойындап келсе, Бас прокурордың келісімін.

@@Аса ауыр қылмыстар жасаса, маслихаттың келісімінсіз.

@@Ауыр қылмыс жасаган болса, өзінің келісімінсіз.

@@ҚР Парламенті Мәжілісінің келісімінсіз.

@@Қылмыс үстінде қолга түссе,өзінің келісімін.

~~Психикалық сырқатқа шалдығу фактісі анықталган кезден бастап заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған, бірақ айналадағы адамдарға қауіп төндірмейтін адам, денсаулық сақтау органдарын хабарландыра отырып олардың қарауына берілуі мүмкін:

@@Қорғаншыларының.

@@Қорғаушыларының.

@@Маманның.

@@Мемлекеттік айыптаушының.

@@ Өкілдеріне.

@@ Судьяның.

~~Заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған және психикалық сырқатқа шалдыққан адамдарға қандай бұлтартпау шараларын қолдануға болмайды:

@@ Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қол қойдыруға.

@@ Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануга.

@@ Сот-психиатриялық сараптамасын тағайындауға.

@@ Туыстарының, қамқоршыларының, қорғаншыларының қарауына беруге.

@@ Психиатриялық көмек беретін арнаулы медициналық ұйымға орналастыруга.

@@ Ауруларды ұстауга лайықталган психиатриялық ұйымға ауыстыруға.

~~«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының арнайы әдістері:@@Сұхбаттасу.

@@Синтез.

@@ Диалектика.

@@Логика.

@@ Экстралоляция.

@@ Талдау.

~~Қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтық институттары:

@@Қорғау институты.

@@Заңдылық.

@@Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыруы.

@@Судьялардың тәуелсіздігі.

@@Тұрғын үйге қол сұқлаушылық.

@@Қылмыстық сот ісін жүргізу тілі.

~~Сотқа дейінгі іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:

@@Тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу.

@@Мемлекеттің мүдделерін қорғап талап қою.

@@Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.

@@Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде күш қолдану.

@@Үкімді өзгерту.

@@іс жүргізулік мәжбүрлеу шараларын қолдану.

~~Қылмыстық іс жүргізу принциптерінің бұзылу нәтижелері:

Мұндай іс жүргізудің барысында шығарылган шешімдерді бұзу

@@іс жүзіндегі әрекетгерге әсер етпейді.

@@Процесс сатыларының тізбегі бұзылады.

@@Наразылықтар келтіріліп, қайта қарастырылады.

@@Қатынастардың субъектілері ауысады.

@@Өңдіріс қадағалауға алынады.

~~Сот мәжілісін тағайындау үшін негіздер болтан ретте судья жеке шағымның сотқа келіп түскен күнінен бастал жеті тәулікке дейін мерзімде мына әрекеттерді жасауға міндетті:@@Үстінен шағым берілген адамды шақыруга.

@@Таралтарды татуластыруға.

@@Шагымды өзінің іс жүргізуіне қабылдауға.

@@Шағымды іс жүргізуге қабылдаудан бас тартуга.

@@Шағымды тергелуі немесе сотталуы бойынша беруге.

@@Айыптау немесе ақтау үкімін шығаруға.

~~Адамға зиянның өтелуі тиіс емес, егер:

@@Зардаптардың пайда болуына жағдай жасаса.

@@Арнаулы медициналық ұйымға заңсыз орналастырылса.

@@Кінәсіздігі дәлелденбесе.

@@Қылмыстық жауалтылыққа тарту мерзімі ескірілсе.

@@Соттьң үкімі бойьнша сыныптық шенінен айырылса.

@@Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы шығарылса.

~~Қылмыстық істі шешу барысындағы соттың мақсаты:

Заңды және негізді үкім шығару.

@@Қылмыстардың алдын-алу.

@@Қылмыстық істі тергеу.

@@Айыптауды жоққа шығару.

@@Азаматтық таланты қолдау.

~~Айыпталушыны қорғауды жүзеге асыра алады:

Адвокат.

@@Аудармашы.

@@Нотариус.

@@Маман.

@@Прокурор.

~~Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:

Прокурор.

@@Заңды өкіл.

@@Сезіктінің жақын туысы.

@@Айылтаушы.

@@Сот приставы.

~~Қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы сот қаулысына шағымдар, наразылықтар сотта қарастырылады:

Жоғары сот.

@@Мамандандырылған сот.

@@ Аудандық сот.

@@Алқабилер.

@@Астана қалалық соты.

~~Дәлелдемелердің қайнар көздері:

Сарапшының қорытындысы.

@@Жедел-іздестіру қызметі.

@@Қылмыс құрамы.

@@Дәлелдемелердің алыну жолы.

@@Жалпыға белгілі фактілер.

@@Тергеу іс әрекеттері.

~~Әрбір дәлелдеме қылмыстық істі шешу үшін бірнеше тұрғыдан бағалануға тніс:

@@Жол берілушілігі.

@@Объективтілігі.

@@Толықтығы.

@@Сәйкестігі.

@@Байланыстылыгы.

@@Жеткіліктілігі

~~Қамауға алуға санкция беру құқығы тиесілі:

Ауданға теңестірілген сот.

@@Анықтау органының бастыты.

@@Прокурор.

@@Тергеу бөлімінің бастыгы.

@@Бас прокурор.

@@Облыс прокуроры.

~~Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың іс жүзіндегі негізі:

Ылмыс.

@@Қылмыстық іс жүргізу заңының нормасы.

@@Сот шешімі.

@@Ақтау үкімі.

@@Айыптау үкімі

@@Тергеушінің шешімі.

~~Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді жүргізу міндетті:

Адамның мекен-жайын анықтау мүмкін болмаса.

@@Апелляциялық шағым түскенде.

@@іс жүргізілетін тілді білмейтін адамдарга қатысты.

@@Ауыр емес қылмыстар бойынша.

@@Кінәсін мойындап келгендердің ісі бойынша.

@@Дипломатиялық иммунитеті бар түлгалар туралы.

~~Сотқа берілген, ал жеке айыптау иістері бойынша өзіне қатысты шағымды сот өзінің іс жүргізуіне қабылдаған, өзіне қатысты айыптау немесе ақтау үкімі шығарылған түлға:

@@Сотталған адам.

@@Күдікті.

@@Медиатор.

@@Талалкер.

@@Сезікті.

@@Жауалкер.

~~Почта-телеграф жөнелтілімдерін тұтқындау туралы қаулыда көрсетілуге тиіс:

Тұтқындалатын мерзім.

@@Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның тегі.

@@Оның басталу және аяқталу уақыты минутына дейін дәл.

@@Жауап алынатын адамның туған жері.

@@Құжаттар қай жерде және қандай жағдайда табылғаны.

@@Жарықтың түсуі қандай болғанда жүргізілгені.

~~Судья істі тараптың өтініші бойынша қосымша тергеуге жіберуге құқылы:

@@Басқа адамдарды қылмыстьң жауалтылыққа тартуға негіз болса.

@@Апелляциялық шағым келтірілсе.

@@Шақырылған талапкер келмесе.

@@Жасалған сараптама ҚІЖК-нің ережелерін бұзса.

@@Қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет етілсе.

@@Айыпталушы қорғаушыдан бас тартса.

~~Үкімнің мазмұнын құрайтын бөлімдер:

Кіріспе.

@@Негізгі.

@@Преамбула.

@@Сілтеме.

@@Қосымша.

~~Сот істі апелляциялық тәртіппен қараудың нәтижесінде мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:


4600175790935607.html
4600229371071961.html
    PR.RU™