Особливості української лексичної системи і перекладу слів і словосполучень

Вправа 1. Відредагуйте перекладені словосполучення, враховуючи контекстуальне значення виділених слів. У разі необхідності звертайтеся до словника.

Согласно решения – відповідно рішення, несмотря на обстоятельства – не дивлячись на обставини, вынести благодарность – винести подяку, бывший директор – бувший директор, заведующий кафедрой – завідуючий кафедрою, охрана окружающей среды – охорона оточуючого середовища, достижения в области машиностроения – досягнення в області машинобудівництва, на протяжении двух месяцев – на протязі двох місяців.

Вправа 2. Відредагуйте подані нижче словосполучення і речення. Поясніть, чим викликані помилки при їх написанні (або перекладі).

І. Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучість кадрів, прийняти заходи з поліпшення ситуації.

ІІ. Документ включає важні відомості. У звіті зустрічаються прорахунки. Винахід за своїм змістом протирічить суспільним інтересам. У плані розроблені міроприємства на поліпшення працьової дисципліни. Кожний слідуючий службовий запит з погашення заборгованості платні службовцям ускладнює повне виплачення усієї зарплати.

Вправа 3. Виберіть правильні варіанти із запропонованих. Поясніть свій вибір.

Внести предложення – внести пропозицію, забезпечити рішення проблеми – вирішити (розв’язати) проблему, згідно з наказом – згідно наказу, повинно бути зроблене – має бути зроблено, відповідно до постанови Кабінету міністрів України – відповідно постанови Кабінету міністрів України, прошу надати мені відпустку – прошу Вашого дозволу про надання мені відпустки, у самий наближчий час – незабаром, міроприємства – заходи, проводити боротьбу – боротися, прискорити погодження – погодити, порядок денний – повістка денна, вплинути – здійснити вплив, брати участь – прийняти участь, наступні члени групи – слідуючі члени групи, відрядна посвідка – посвідчення про відрядження.

Вправа 4. Надайте правильний варіант відповіді:

1. Виберіть правильно побудовану конструкцію:

а) відсутній по хворобі;

б) відсутній за хворобою;

в) відсутній через хворобу.

2. Виберіть правильний варіант оформлення фраґмента протоколу:

а) повістка дня;

б) повістка денна;

в) порядок денний.

3. Виберіть правильний варіант оформлення фраґмента автобіографії:

а) ... поступив у желізнодорожний технікум;

б) ... вступив у желізнодорожний технікум;

в) ... вступив до залізничного технікуму.4. Виберіть рядок з правильними назвами документів:

а) довіреність, довідка, пояснювальна записка;

б) доручення, довідка, пояснююча записка;

в) доручення, справка, пояснювальна записка;

г) доручення, довідка, пояснювальна записка.

5. Виберіть правильний варіант оформлення документів:

а) ... звільнитися по власному бажанню;

б) ... звільнитися за власним бажанням;

в) ... звільнитися з власного бажання.

Вправа 5. Відредагуйте речення. Поясніть, чим викликані помилки у виділених словах і словосполученнях. Сформулюйте їх контекстуальне значення.

1. Висловлюючи своє відношення до подій у країні, він наголосив на тому, що вже настав час приймати міри по налагодженню усіх галузей виробництва. 2. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофільовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 3. Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали. 4. До характеристика прикладається: атестат, справка з міста роботи, виписказ протоколу зборів трудового колективу. 5. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі двох місяців. 6. На святкування ювілею школи, яке розпочалося рівно в 17 годин, зібралося багато бувших випускників. 7. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини. 8. Для рішення цієї надзвичайно складної задачі треба примінити зовсім другий підхід.

Вправа 6. Знайдіть порушення норм української літературної мови. Відредагуйте речення.

1. У своїх виступах виступаючі переважно відзначили успіхи в роботі, але ж треба вказувати й на недоліки.

2. Лізинґ, як любе крупне явище, має складну і навіть суперечливу природу.

3. Я рахую, що ми діяли згідно законів України.4. У відповідності з рішеннями комісії його усунули з цієї посади.

5. Він з успішністю впорається з поставленими перед ним задачами.

6. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє робітник відділу.

7. Наприкінці виступаючий подякував присутніх за увагу.

8. Цієї цілі можна досягти при всіх обставинах.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 1. В українській мові лексична система характеризується підвищеною синонімією: як правило, одне багатозначне російське слово передається кількома українськими словами залежно від їх контекстуального значення. Це треба обов’язково враховувати при перекладі за допомогою комп’ютера або словника. 2. У текстах професійного спрямування значна кількість термінів іншомовного походження, які не потребують роботи зі словниками. Здебільшого вони не перекладаються, а набувають фонетичних і граматичних особливостей української мови, наприклад:багатозначного терміна, алетривалого терміну, аудит, лізинг, територія, друкар, маніпулювання даними тощо


4353040672940774.html
4353113221867467.html
    PR.RU™